Regulamin sklepu

Niniejszy “Regulamin Sklepu Internetowego SPLEEN”, zwany dalej “Regulaminem”, określa sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu shop.spleen.pl. Regulamin określa zasady, prawa i obowiązki osób korzystających z serwisu oraz warunki nabywania produktów i usług w sklepie internetowym shop.spleen.pl. W niniejszym Regulaminie wskazane są również prawa i obowiązki leżące po stronie Sprzedawcy wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz naszą Polityką Prywatności. Aktywne korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Sprzedawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą zostać uregulowane w dedykowanych regulaminach dostępnych w Serwisie. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.

1. Definicje

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, poniższe postanowienia oznaczają:

 1. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta lub bez zakładania konta w Galerii złożyła zamówienie. Pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia;
 3. Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego;
 5. Sprzedający – Fundacja SPLEEN
 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod shop.spleen.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacją SPLEEN a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 11. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem shop.spleen.pl prowadzony jest przez Fundację SPLEEN z siedzibą w Krakowie przy ul. Stańczyka 9/20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000952596, NIP 6772474190, REGON 52117692200000, e-mail: spleen@spleen.pl, nr telefonu +48 698 947 639.
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronach internetowych Serwisu i Sklepu internetowego, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili, oraz jest udostępniany Klientowi po zawarciu umowy w sposób umożliwiający dostęp do niego w przyszłości.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego

 1. Sprzedający prowadzi sprzedaż Towarów z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, będącego systemem teleinformatycznym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zapewniającym przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. Usługi te są świadczone całą dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Usługi świadczone z wykorzystaniem Sklepu Internetowego obejmują:
  1. udostępnienie treści Strony Internetowej do przeglądania;
  2. prezentacji Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedającego.
 3. Usługi, o których mowa w pkt. 2., są świadczone są nieodpłatnie.
 4. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, sprawności działania Sklepu Internetowego całą dobę przez 7 dni w tygodniu. W związku z powyższym Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Sklepu Internetowego w celu usunięcia awarii bądź poprawy jego funkcjonalności.
 5. W Sklepie Internetowym zostały udostępnione wizualizacje i opisy Towarów, które służą jedynie ich prezentacji.
 6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie przenośne wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji aktualnej na dzień korzystania lub wersji bezpośrednio ją poprzedzającej oraz posiadające podłączenie do Internetu.
 7. Użytkownik ma obowiązek korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Zabronione jest:
  1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje;
  2. podejmowanie działań mających na celu wpływanie w sposób niedozwolony środkami technicznymi na funkcjonowanie lub system bezpieczeństwa Sklepu Internetowego;
  3. podejmowanie działań naruszających prawa Sprzedającego lub podmiotów trzecich, w szczególności innych Użytkowników;
  4. korzystanie ze Sklepu Internetowego i jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub zasadami współżycia społecznego.

4. Zamówienie

 1. Sklep internetowy shop.spleen.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie Zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym shop.spleen.pll i zawierania Umów Sprzedaży na odległość.
  2. uzyskanie informacji o Towarach i Usługach dostępnych w sklepie internetowym.
 2. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie shop.spleen.pl kierowane przez Fundajcę SPLEEN do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail oraz podanie wymaganych danych osobowych.
 4. Posiadanie konta na stronie shop.spleen.pl nie jest wymagane do złożenia Zamówienia.
 5. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia poprzez stronę shop.spleen.pl
 6. Klient dokonuje wyboru Towarów, które chce zakupić, poprzez kliknięcie przy wybranym Towarów przycisku DODAJ DO KOSZYKA. Po wybraniu wszystkich interesujących go Towarów, w celu finalizacji zamówienia należy kliknąć przycisk ZAMÓWIENIE w ikonce koszyka. Po przejściu do kolejnego okna Klient wybiera sposób dostawy. Następnie wybiera przycisk PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI i wpisuje swoje dane oraz wybiera sposób płatności. W celu finalizacji zamówienia Klient akceptuje treść regulaminu oraz klika przycisk KUPUJĘ. Kliknięcie przycisku KUPUJĘ jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zakupu Towarów znajdujących się w koszyku w chwili składania zamówienia.
 7. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Produktów i Usług wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 8. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 9. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 10. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie Zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.

5. Dostawa

 1. Towar zamówiony w Sklepie Internetowym dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (forma płatności, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Jeżeli nie ustalono inaczej, Fundacja SPLEEN ma 48 godzin na realizację zamówienia.
 4. Faktura VAT wysyłana jest elektronicznie w ciągu 14 dni od dostawy towaru na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. W przypadku braku dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 5. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Fundacja SPLEEN zaleca sporządzić protokół szkodowy.

6. Cena i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)
 2. Klient ma możliwość dokonania płatności za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez serwis internetowy Przelewy 24, który jest obsługiwany przez operatora płatności: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 3. Po wyborze płatności zostaje przekierowany do internetowego serwisu płatniczego Przelewy24 umożliwiającego dokonanie transakcji z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej.
 4. Fundacja SPLEEN może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Fundacje SPLEEN jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

7. Odstąpienie od Umowy

 1. Konsumentowi, z zastrzeżeniem postanowień na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po tym terminie uprawnienie wygasa.
 2. W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany jeżeli Konsument wyśle Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu przed upływem wskazanego terminu.
 3. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci Konsumentowi uiszczoną cenę.
 4. Sprzedający dokona zwrotu płatności z użyciem takiej samej metody płatności, jaką wybrał Konsument uiszczając cenę Produktu, chyba że Konsument wyrazi zgodę na dokonanie zwrotu w inny sposób. Konsument nie ponosi żadnych kosztów w związku ze zwrotem płatności.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt. 1 – 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.\
 6. Fundacja SPLEEN nie stosuje polityki Towarów zastępczych.
 7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, takie jak przesyłka.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedającemu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Fundacja SPLEEN, Wiktorowice 74, 32-010 Wiktorowice, Tel. +48 698 947 639, e-mail: spleen@spleen.pl. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości Formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. Reklamacje

 1. Jeżeli zakupiony Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Fundacja SPLEEN. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Fundację SPLEEN, która stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie Towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.
 3. Klient wysyła informację o dostarczeniu Towaru na adres mailowy spleen@spleen.pl. Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie adres, na który należy wysłać towar.
 4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży). W przypadku ich braku Fundacja SPLEEN rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Fundacji SPLEEN.
 7. Sposób dostarczenia Towaru w ramach reklamacji:
  1. dostarczenie towaru jest bezpłatne;
  2. klient powinien wysłać sprzęt na koszt Fundacji SPLEEN za pośrednictwem wybranej opcji dostawy pod wskazany wcześniej adres.
  3. jeżeli Towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Fundacja SPLEEN uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie Towaru.
 8. Sprzedający powiadomi Konsumenta o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie, a w przypadku, gdy reklamację złożył Konsument – nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, chyba że krótszy czas rozpatrzenia reklamacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9. Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, Fundacja SPLEEN korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość.
 2. Fundacja SPLEEN ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Fundacja SPLEEN ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
 4. Fundacja SPLEEN informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. Fundacja SPLEEN zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
 7. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na Stronie Internetowej.
 8. Regulamin Sklepu Internetowego Art Foundation sp. z.o.o. nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).